fbpx

Coneixes els canvis en la nova factura de l’electricitat?

Coneixes els canvis en la nova factura de l’electricitat?

A continuació et donem les claus per a poder desxifrar totes les novetats

La factura del subministrament d’electricitat es compon de cinc conceptes:

1- El cost de l’energia. 
2- Els costos regulats, que inclouen entre altres el cost de les xarxes de transport i distribució, al foment de les energies renovables, al major cost de producció en els sistemes no peninsulars, les anualitats per a recuperar el dèficit de tarifes. Aquests costos s’incorporen en el que actualment es denomina tarifa d’accés.
3- El marge per a la comercialitzadora pels serveis prestats.
4- Lloguer de l’equip de mesura
5- Impostos

Què és el que es modifica?  En compliment de la normativa europea, s’introdueix la separació de la tarifa d’accés en dos components: peatges i càrrecs.  Els peatges són preus regulats destinats a recuperar els costos de les xarxes de transport i distribució i són determinats per la CNMC.

Els càrrecs són els preus regulats destinats a cobrir la resta de costos regulats, com ara el finançament de les renovables, el sobre cost de producció d’energia en els territoris no peninsulars o les anualitats del dèficit, i són determinats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Es comença a aplicar a partir de l’1 de juny de 2021 i afecta a tots els consumidors d’electricitat.

La nova tarifa elèctrica en 2 minuts

Quins són els canvis principals? Tots els consumidors passen a tenir un peatge amb discriminació horària en els termes de potència i energia. Això vol dir el preu serà diferent segons l’horari de consum (alta/mitja/baixa).

Augmenta la diferència de preus entre els períodes de punta i vall, tant de potència com d’energia. Es facilita la recàrrega nocturna del vehicle elèctric.

Què ha de fer el consumidor? El consumidor no ha de fer res. El nou peatge s’assigna de manera automàtica. No obstant això, el consumidor pot adaptar les seves potències contractades i les seves pautes de consum per a aprofitar els avantatges de la nova estructura de peatges.

Com afecta a un consumidor domèstic?:

Novetats principals: Tots els consumidors passaran a tenir preus diferenciats per trams horaris, tant per a la potència com per al consum. S’agrupen els peatges vigents (2.0 A, 2.0 DHA, 2.0 DHS, 2.1 A, 2.1 DHA i 2.1 DHS) en un únic peatge (2.0 TD).

La potència es diferencia en dos períodes. Es poden contractar potències diferents per a cada període.-La potencia punta de 8 del matí a 24 de la nit.

La potència vall de 24 de la nit a 8 del matí, i totes les hores del dissabte, diumenge i festius nacionals. La potència de vall serà molt més barata. La potència es diferencia en dos períodes.

El consum es diferenciarà en tres períodes, El període de punta: amb el preu més elevat, de 10 del matí a 2 de la tarda i de 6 de la tarda a 10 de la nit de dilluns a divendres no festius. El període de pla: un preu menys car de 8 a 10 hores, de 2 a 6 de la tarda i de 10 a 12 de la nit.El període de vall: amb un preu reduït comprèn les hores nocturnes (de 0 hores a 8 del matí) i totes les hores del dissabte i el diumenge i festius d’àmbit nacional.

Com m’afecten les noves tarifes? En unificar-se els peatges vigents de tipus domèstic en un sol peatge, tots els consumidors domèstics passen a tenir el mateix preu del peatge.

la facturació de peatges i càrrecs es reduirà per als consumidors que fins ara no tenien discriminació horària (uns 19 milions de consumidors), la factura de peatges i càrrecs augmentarà per als consumidors que ja estaven acollits a la discriminació (uns 10 milions de consumidors), i tenien un preu molt més barat.

Com canviarà el preu del meu contracte de subministrament? En el cas dels consumidors acollits al PVPC (preu voluntari per al petit consumidor), els comercialitzadors de referència hauran d’aplicar els nous preus establerts per als termes de potència i energia del PVPC, amb els trams horaris indicats anteriorment.

En el cas de consumidors en el mercat lliure, el comercialitzador ha d’adaptar el preu del contracte per a incorporar la diferència de costos regulats, podent optar entre:

  1. Adaptar el preu del contracte als nous períodes d’energia i potència.
  2. Mantenir els trams de preus que el consumidor tingués acordat prèviament en el seu contracte (preu fix tot el dia, preus diferents entre setmana/cap de setmana, etc), traslladant al preu la diferència de costos que resultaria per al seu perfil de consum.

El qualsevol cas, el comercialitzador haurà de comunicar aquests canvis al consumidor amb la suficient antelació.

Què puc fer per a reduir la meva factura? Existeixen diverses possibilitats per a reduir la factura: Adequar la potència contractada a les necessitats reals. El canvi de potència se sol·licita a través del comercialitzador. La potència contractada es pot canviar cada dotze mesos. Per a facilitar l’adaptació, es permeten dos canvis de potència gratuïts fins al 31 de maig de 2022, tret que el canvi impliqui actuacions en el punt de subministrament que requereixin el desplaçament d’un tècnic i no se superi la potència que tingués contractada amb anterioritat a l’1 de juny.

Pots accedir les teves dades de potència màxima i consums a través de la web de la teva distribuïdora. La CNMC publica els llocs web del portal de consumidors de tots els distribuïdors: https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/1

Evitar simultanejar consums, per a poder reduir la potència contractada. Desplaçar el consum a períodes fora de les hores punta. A més, es poden posar en pràctica diverses mesures d’estalvi i eficiència energètica.

• Com afecta a una PIME?

PIMES connectades en baixa tensió (actual 3.0 A) i en mitjana tensió (actual 3.1 A)

La principal novetat és que es passa d’una diferenciació de preus de tres a sis períodes, tant en potència com en energia.

Tots els dies laborables tenen els mateixos tres períodes, si bé els preus difereixen en funció de la temporada de l’any.

Dissabtes, diumenges i festius estan inclosos en el període de vall (aprox. el 53% de les hores de l’any són període vall). El nombre d’hores de vall passa de 2.920 a 4.680 hores (5.149 hores si considerem el període 5 i 6)

• Com afecta a una Indústria?

L’estructura de peatges de les tarifes 6.1 a 6.4 es manté sense modificacions: sis termes de potència i sis termes d’energia.

S’adapta la definició dels períodes horaris a l’evolució registrada per la demanda

Tots els dies laborables tenen tres períodes, si bé els preus depenen de les temporades. L’impacte sobre la part regulada de la factura depèn del perfil de consum i del nivell de tensió

Cada dia es mes clar que hem de fer un canvi cap a l’autoconsum, Nosaltres, som especialistes en instal·lacions fotovoltaiques per la indústria i explotacions ramaderes, granges i cases rurals, però també posem tot el nostre coneixement al serveis de particulars.

Truca’ns i et farem pressupost i càlcul d’amortització sense compromís

Altimiras Renovables: T. 93 889 19 49
energies@altimirasrenovables.com

Fonts:

Notícia publicada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia www.cnmc.es

Imatge: ccma.cat: https://bit.ly/3g6MXK8